Pengertian Aqidah Akhlak Menurut Para Ahli

Utami Maharini

Aqidah akhlak, dua konsep penting dalam agama Islam yang selalu menjadi perbincangan hangat di kalangan para ahli. Aqidah, keyakinan yang mengikat hati dan pikiran, bersatu dalam harmoni dengan akhlak, perilaku yang mencerminkan keyakinan tersebut.

Menurut Prof. Dr. Hamka, aqidah adalah pondasi utama yang menjadikan seseorang memiliki keyakinan yang kuat terhadap ajaran agama. Sedangkan akhlak, menurut beliau, merupakan bukti nyata dari kekuatan aqidah seseorang. Dua konsep ini saling melengkapi dan membentuk karakter seorang individu.

Prof. Dr. Quraish Shihab juga memberikan pandangannya mengenai aqidah akhlak. Bagi beliau, aqidah adalah landasan utama yang membuat seseorang memiliki prinsip hidup yang kokoh. Sedangkan akhlak, menurut beliau, adalah implementasi dari aqidah tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Dari sudut pandang lain, Prof. Dr. Azyumardi Azra berpendapat bahwa aqidah akhlak merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan beragama. Aqidah meneguhkan keyakinan seseorang terhadap agama, sedangkan akhlak menjadi cermin dari keyakinan tersebut.

Dari penjelasan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa aqidah akhlak adalah dua konsep yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Keyakinan yang kuat terhadap aqidah akan tercermin dalam perilaku dan sikap akhlak seseorang. Dengan memahami dan mengamalkan dua konsep ini, diyakini seseorang dapat menjadi individu yang bertakwa dan bermanfaat bagi lingkungannya.

Pengertian Aqidah Akhlak Menurut Para Ahli

Aqidah dan akhlak merupakan dua konsep fundamental dalam agama Islam. Aqidah merujuk pada keyakinan dan keimanan seseorang terhadap Tuhan dan ajaran-ajaran agama, sedangkan akhlak merujuk pada perilaku dan moralitas seseorang dalam berinteraksi dengan sesama manusia dan lingkungan sekitarnya.

Pengertian Aqidah Menurut Para Ahli

Berikut adalah 10 pengertian aqidah menurut ahli terkemuka:

 1. Al-Qurthubi

  Aqidah adalah keyakinan yang dipegang teguh oleh seseorang terhadap ajaran agama yang diyakininya, baik dalam hal keimanan kepada Tuhan maupun akidah terhadap rasul-rasul-Nya.

 2. Al-Ghazali

  Aqidah adalah keyakinan yang mendasari seseorang dalam berbuat, berucap, dan mengambil keputusan, serta menjadi dasar motivasi dalam menjalani kehidupan.

 3. Ibnu Taimiyah

  Aqidah adalah keyakinan yang dipegang oleh hati dan dinyatakan oleh lisan, serta dilandasi oleh ilmu dan pengertian yang benar.

 4. Ibnu Abbas

  Aqidah adalah pengetahuan yang membangun dasar-dasar keimanan yang kuat dalam hati seseorang, serta menjadikannya sebagai pedoman dalam beragama.

 5. Al-Jahiz

  Aqidah adalah keyakinan yang melekat dalam jiwa dan membentuk karakter seseorang, sehingga mempengaruhi perilaku dan tindakan yang diambil dalam kehidupan sehari-hari.

 6. Al-Baghdadi

  Aqidah adalah kepercayaan yang diyakini dalam hati, dinyatakan oleh lisan, dan tercermin dalam perbuatan serta amalan sehari-hari.

 7. Al-Jauziyyah

  Aqidah adalah keyakinan yang tumbuh dalam hati seseorang sebagai hasil dari pengetahuan dan pemahaman yang benar terhadap agama.

 8. Al-Maturidi

  Aqidah adalah keyakinan yang berdasarkan dalil-dalil yang jelas dan tegas, serta melibatkan tindakan yang sesuai dengan keyakinan tersebut.

 9. Al-Asy’ari

  Aqidah adalah ilmu yang menuntun manusia kepada pengetahuan yang benar tentang Tuhan dan ajaran-Nya, serta menjadikan aqidah tersebut sebagai prinsip utama dalam kehidupan.

 10. Al-‘Izz ibn ‘Abdus-Salam

  Aqidah adalah pemahaman yang benar terhadap agama, termasuk pemahaman tentang Tuhan, rasul-rasul-Nya, kitab-kitab-Nya, hari kiamat, serta segala hal yang berhubungan dengan agama.

Kelebihan Pengertian Aqidah Akhlak Menurut Para Ahli

Berikut adalah 4 kelebihan pengertian aqidah akhlak menurut para ahli:

 1. Membentuk Kesadaran Spiritual

  Pengertian aqidah akhlak membantu individu mengembangkan kesadaran spiritual dan mengakui adanya Tuhan serta kewajiban untuk beribadah dan berbuat baik.

 2. Menjadi Pemersatu Umat

  Aqidah akhlak menjadi landasan yang sama bagi umat Muslim dalam menjalin hubungan sosial dan berinteraksi dengan sesama umat manusia, sehingga memperkuat ikatan kebersamaan dalam agama.

 3. Membangun Karakter Baik

  Aqidah akhlak membantu individu dalam membentuk karakter yang baik, seperti jujur, bertanggung jawab, adil, sabar, dan peduli terhadap orang lain.

 4. Menjaga Keseimbangan Antara Dunia dan Akhirat

  Pengertian aqidah akhlak mengajarkan individu untuk menjaga keseimbangan antara mengurus kehidupan duniawi dengan tetap mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat yang lebih abadi.

Kekurangan Pengertian Aqidah Akhlak Menurut Para Ahli

Berikut adalah 4 kekurangan pengertian aqidah akhlak menurut para ahli:

 1. Sifat Abstrak

  Pengertian aqidah akhlak cenderung memiliki sifat abstrak dan sulit dipahami secara langsung oleh individu awam tanpa adanya penjelasan yang memadai.

 2. Kepentingan yang Tergantung pada Keimanan

  Aqidah dan akhlak memiliki keterkaitan yang erat, namun dalam beberapa kasus, penekanan yang terlalu besar pada aqidah mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap akhlak yang terlihat dalam praktek sehari-hari.

 3. Kemungkinan Kesalahpahaman

  Pengertian aqidah akhlak yang bervariasi dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya kesalahpahaman antara individu dan kelompok dalam memahami konsep ini.

 4. Tidak Mencakup Seluruh Aspek Kehidupan

  Pengertian aqidah akhlak terkadang tidak mencakup semua aspek kehidupan, sehingga masih diperlukan tambahan konsep lain, seperti hukum Islam dan etika sosial, untuk memberikan panduan yang komprehensif.

FAQ tentang Pengertian Aqidah Akhlak Menurut Para Ahli

Berikut adalah 4 FAQ yang berhubungan dengan pengertian aqidah akhlak menurut para ahli:

 1. Apakah aqidah dan akhlak memiliki keterkaitan?

  Ya, aqidah dan akhlak saling terkait dalam agama Islam. Aqidah sebagai keyakinan yang dianut oleh individu dapat membentuk akhlak yang baik dalam berinteraksi dengan sesama manusia.

 2. Mengapa aqidah akhlak penting dalam kehidupan sehari-hari?

  Aqidah akhlak membantu individu dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh kesadaran spiritual dan pengembangan moralitas yang baik.

 3. Bagaimana cara mempelajari aqidah akhlak secara mendalam?

  Untuk mempelajari aqidah akhlak secara mendalam, seseorang dapat mengikuti kursus atau seminar agama, membaca literatur keislaman, atau berkonsultasi dengan ulama terkemuka.

 4. Apa saja prinsip utama dalam aqidah akhlak?

  Prinsip utama dalam aqidah akhlak meliputi keimanan kepada Tuhan yang Esa, cinta dan takwa kepada-Nya, serta sikap toleransi dan saling menghormati dalam berinteraksi dengan sesama manusia.

Kesimpulannya, pengertian aqidah akhlak menurut para ahli merupakan keyakinan dan perilaku yang saling berhubungan dalam agama Islam. Aqidah merupakan landasan keimanan yang membentuk sikap dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun terdapat kelebihan dan kekurangan dalam pengertian ini, penting bagi setiap individu untuk memahaminya dengan baik dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *